تفاوت کوچینگ با مشاوره – بیزینس کوچینگ – Coaching – فوربس – Forbes
۰۳/۲۶/۱۳۹۹
Business Coaching 681x383 - ۱۳ تفاوت کلیدی بین کوچینگ و مشاوره - ترجمه ک.روحانی

۱۳ تفاوت کلیدی بین کوچینگ و مشاوره – ترجمه ک.روحانی

  کوچینگ می تواند به یک کارآفرین کمک کند که به یک رهبر بزرگ تبدیل شود. از طرف دیگر مشاوره به تخصص و تجربه و کمک […]
پنل کاربری