۰۳/۲۵/۱۳۹۸
سوالات لیزر کوچینگ

سوالات لیزر کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

سئواالت لیزر کوچینگ ۱ .اجازه گرفتن تو این جلسه میخواین راجع به چه موضوعی صحبت کنید؟ اجازه میدین باهم در این رابطه پیش بریم؟ ۲.شفاف سازی […]
پنل کاربری