مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی

مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی – محمدرضا ترابیان اصفهانی

یکی از مهمترین مسائلی که آسایش و آرامشِ فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، شغل است. بدیهی ست شناخت استعدادها و نقاط قوت در هر […]
پنل کاربری