۰۳/۳۱/۱۳۹۸
نقش کوچ در ایجاد جریان

نقش کوچ در ایجاد”جریان” – بهرام برزگر

سیکزنت‌میهالی روانشناس، "جریان" را به عنوان احساسی از وضوح و انرژی درونی عالی تعریف می‌کند که از جذب کلی در یک کار نشات می‌گیرد. ما اغلب می‌شنویم که ورزش‌کاران در مورد "عالی" بودن "در جریان" صحبت می‌کنند. وقتی جریان قدرتمند و هدفمند است، مردم انرژی بهینه، تعامل کامل، حتی شادی را دارند؛ آن‌ها احساس خود را شبیه شناور بودن در امتداد یک رودخانه توصیف می کنند.

پنل کاربری