کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری
۰۱/۰۲/۱۳۹۹
کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری

کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری

&#۱۲۸۱۹۶;ارائه مدلی مبنی بر کاربرد برنامه مرشدی و مربیگری در مراحل مختلف چرخه ی عمر سازمانی: دانلود فایل &#۱۲۸۳۹۴;میرعلی سیدنقوی – معصومه الماسی منبع:‌ سومین کنفرانس […]
پنل کاربری