۰۱/۰۱/۱۳۹۸
کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

رسالت شخصی فرد با در نظر گرفتن نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. تعیین رسالت شخصی باهدف گذرای متفاوت است رسالت شخصی فرایندی همیشگی است،
پنل کاربری